مدل برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد Scorpio و مورد کاوی صنعت بانکی(قسمت اول)

0
490
marketing-strategy
marketing-strategy
در این پست قصد داریم به بررسی نحوه تدوین یک برنامه استراتژیک بپردازیم

و عناصر اصلی این طراحی را به اختصار معرفی کنیم. در قسمت های بعدی مرتبط با این پست به بررسی یک Case study و تجزیه و تحلیل این رویکرد در صنعت بانکداری می پردازیم.
مدل برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد Scorpio شامل سه فاز اصلی است که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم.

۱- فاز تجزیه و تحلیل :

این فاز به شناخت صنعت و بنگاه مربوطه می پردازد و شامل عناصر زیر است.

۱-۱ تحلیل داخلی

این قسمت به بررسی بنگاه مربوطه می پردازد.

۱-۲ تحلیل خارجی :

۱-۲-۱ تحلیل محیط نزدیک:

با تیپ شناسی مشتریان بنگاه و صنعت آغاز می شود . همچنین به شناخت رقبای حاضر در صنعت مربوطه می پردازد.

۱-۲-۲ تحلیل محیط دور :

این تحلیل به بررسی عوامل بیرونی شامل عوامل سیاسی (Political)، اقتصادی (Economical)، اجتماعی (Social)، تکنولوژی (Technological)، محیطی (Environmental)و قانونی (Legal) می پردازد.(تجزیه و تحلیل Pestel)

PESTLE
PESTLE

۱-۳ تحلیل عناصر کلیدی در طراحی

۱-۳-۱تجزیه و تحلیل کسب و کار (Portfolio Analysis)

۱-۳-۲تجزیه و تحلیل نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدید های بنگاه و رقبا (تجزیه و تحلیل SWOT )

۱-۳-۳تجزیه و تحلیل مدل ها و الگوهای مرتبط و بررسی نقاط قوت و ضعف این مدل ها و فرآیند Benchmarking

۱-۳-۴شناسایی فاکتورهای کلیدی موفقیت (kpi)

۲- فاز طراحی استراتژی با رویکرد STP :

در این مرحله ابتدا به بخش بندی بازار پرداخته (Segmentation ). سپس از بین این بخش ها یک بخش را انتخاب کرده و برای ورود به این بخش برنامه ریزی می کنیم.(Targeting). و سپس جایگاه خود را در این صنعت مشخص می نماییم(Positioning). به عبارت دیگر مراحل این فاز شامل موارد زیر است:
عملیات تقسیم بندی بازار
شناسایی بخش ها بر اساس اولویت
بررسی جذابیت و رقابت پذیری هر بخش

۳- فاز طراحی آمیخته بازاریابی و استراتژی های مرتبط با پلتفرم جایگاه یابی

در این فاز به طراحی و تدوین هریک از عناصر آمیخته بازاریابی شامل :استراتژی های مرتبط با محصول یا سرویس ، قیمت گذاری ، ترفیع ها ، محل ارائه محصول ، توزیع ، بسته بندی و کارکنان و عوامل کلیدی موفقیت در هر یک از آنها پرداخته می شود.

marketing strategy
marketing strategy

مدل برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد Scorpio و مورد کاوی صنعت بانکی(قسمت سوم)

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید